Lean Методология – за подобрение на процесите във фирмата

Lean Методология – за подобрение на процесите във фирмата

Какво представлява Lean методологията:

Lean представлява методология за подобряване на процесите във фирмата.

Ефектите от прилагане на методологията са: подобряване на производителността, подобряване на удовлетвореността на клиента и служителите. подобряване на печалбата, намаляване на разходите на фирмата.

Лийн Методологията си служи с колекция от инструменти, с които  изследва ефективността  и открива неефективните звена, след което дава предложения за замяна с по-ефективни решения.

Четерите Lean Измерения

Измерения на Лийн Методологията

1- Мнение и очаквания на клиента (VOC) – Какви са очакванията на  клиента и как оценява моментното състояние и обслужване на фирмата.

2 – Операционна система  (OS) – Как работят системата процеси във фирмата, какви ресурси са необходими за да може да вървят процесите и как обкръжаващата вътрешна среда подкрепя всичко да върви по план.

3 – Управленска структура (MI)- Как се управлява човешкия капитал, за да предостави най-доброто представяне на фирмата.

4 – Нагласи и поведение на служителите (MB)- какво е поведението на служителите и какви са подбудите, които карат служителите да имат това поведение.

Ето и някои следствия:

Управленската структура е тази, която е моста между това служителите да изпълняват по най-добрия начин процесите, които фирмата е заложила за производство на продукцията и обслужването на клиентите.

Обратната връзка на клиента е в следствие от доброто или лошото изпълнението на процесите от служителите, управлявани от управленското звено.

Удовлетвореността на служителите е в директна зависимост от начина на управление на фирмата и системата от процеси, които трябва да се изпълняват, за да върви работния процес.

Всички тези процеси се подобряват в следствие от използване на поредица от инструменти за диагностика и дизайн на нови процеси.

Lean трансформация във 5 фази

Лийн Методологията

Това са основните фази в които се простира Лийн методологията:

1 – Подготовка – събрани данни за проблема, създава се процес за комуникация по проблема, определят се отговорностите и екип който ще работи по трансформацията на процесите.

2 – Диагностика – прави се диагностика на проблемите и нуждата от промяна се приемат от заинтересованите лица. Диагностицират се проблемите и причините за възникването им. Важно е да се търси подобрение, дори и да няма крещящ проблем. Оценява се проблема и се поставят цели за решаване.

3 – Дизайн – В процеса на дизайн на решение работната група по промяна прави чести срещи и комуникация със заинтересованите лица, за да намери решение на проблемите зададени в целите за: подобряване на процесите, правилно разпределение на ресурсите, подобряване на средата и уменията на служителите. Целта е задоволяване на клиентите, подобряване на мотивираността на служителите и увеличаване на печалбата.

4 – Въвеждане на промените – На този етап се тестват промените, които искаме да наложим в реалната среда. Търсят се най-ефективните решения, които с малко усилие ще дадат голямо подобрение на процесите и средата и задоволството на клиенти и служители и печалба.

5 – Постоянно подобрение – Фирмената среда се променя постоянно, затова и фирмата трябва да се подобрява и променя постоянно заедно със средата.

Lean принципи:

Принципи на Лийн Методологията

Основни принципи на Lean: https://www.youtube.com/watch?v=sKIgvsZvBtI

1 – Да определи стойността, която търси клиента – какво иска клиента и от какво са подтикнати желанията му. (Може да се приложи инструмента за карта на емпатията)

2 – Коя е стойността на нашата фирма – Определи стойността и не губи време в това което не е ценно, премахни бариерите които ни пречат да предоставим продукта/услугата си.

3 – Улесни процеса на обслужване – Улесняване на процеса на поръчка и предоставяне на продукта и услугата и преживяването на клиента. Не изпреварвай пазара с нещо твърде революционно, което не може да се приложи в момента.

4 – Изслушване и мотивация на служителите – Изслушвай предложенията на служителите. те работят с клиентите и те могат да дадат добри идеи. Накарай служителите да се чувстват ценни и оценени за компанията.

5 – Не спирай да подобряваш процеса – .. процеса на, производство, маркетинг, продажба и след продажбено обслужване до перфектност.

Осемте проблема в Lean

Намирайки решение на тези проблеми ще увеличим производителността и удовлетвореността на клиентите и служителите, като намалим процесното време за изпълнение.

1. Дефекти – дефектите и брака са знак за не оптимална производителност.

2.  Свръх продукция – Свръх продукцията, която не може да бъде реализирана е излишно изразходване на ресурсите на фирмата без гаранция, че ще може да се възвърне.

3.  Чакане за материали или информация – Чакаме да ни бъде доставен материал или да ни бъде предадена информация за да си завършим работата. Това води до загуба на време.

4.  Нестандартни процеси – Всеки използва различни стандарти за производство на продукцията и така качеството на готовия продукт е различно.

5.  Излишно движение на хора и информация – това забавя процеса това е като да имате нужда от много одобрения на даден процес от управиите преди да бъде изпълнен.

6. Грешно разпределяне на хората – поставяне на хора с неподходящи умения не позиции, които те не могат да изпълняват. Или поставяне на хора с по-голям капацитет на позиция с нужда от по-малко умения. Повече хора на позиция с необходимост за по-малко служители.

7. Не организирано работно място или среда – Налага излишно движение за материали, или препращане на заготовка от една стъпка от процеса на производство до друга. Тук може да включим и липсата на програма за управление на бизнеса складови наличности и продажби.

8. Излишно складиране на ненужни материали и информация – Запълва се склада и сървърите с излишни отпадни материали или информация.

Допълнителна информация:

# Сподели ако ти беше полезно!

ЗАТВОРИ
shares